Provozní řád ordinace:


Ordinační hodiny jsou rozděleny na dvě části:
 1. pro akutní pacienty, tedy bolestivé stavy, infekční nemoci, dušnost apod. V této době nebudeme ošetřovat jiné pacienty a na tuto dobu se NELZE OBJEDNAT. Vyšetření akutních pacientů probíhá rychle s cílem vyřešení akutního problému.
 2. pro pacienty objednané, kde se provádí předoperační vyšetření, vystavování všech průkazů (ZP, ŘP, ZP), dále prevence, závodní péče, přihlášky ke studiu.

Ordinační hodiny jsou platné pouze na našich webových stránkách: www.jansko.cz. Na jiných serverech mohou být zavádějící (nemáme na ně vliv a nejsou psány s naším svolením).

Výpisy ze zdravotní dokumentace volejte alespoň den předem.

Pokud vyšetřujeme, nemůžeme zvedat telefony! Použijte email nebo zavolejte později.

Posledního pacienta ošetříme 15 minut před koncem ordinační doby. Máme i jiné pracovní povinnosti včetně služeb v nemocnici, kam není možné nastoupit se zpožděním.

Informace o výsledcích: Všechny výsledky prochází kontrolou lékaře. Je-li zapotřebí reagovat na nějaký výsledek (pozvání na kontrolu apod.) lékař Vás v nutných případech přímo telefonicky kontaktuje. Je nutné nám oznamovat event. změnu nahlášeného telefonního čísla a emailového kontaktu!

Potřebujete-li předpis trvalé medikace bez nutnosti navštívit lékaře, můžete si recept vyzvednout u sestry. Je vhodné před tím telefonicky zavolat nebo napsat e-mail.

Návštěvní služba probíhá po předchozí telefonické domluvě, a je určena zejména pro imobilní pacienty. Při ohrožení životních funkcí je nutné volat neprodleně záchrannou službu.

Pracovní neschopnost: v případě, že se pacient nedostaví na plánovanou kontrolu, případně se neomluví telefonicky, či na e-mail, jsme dle zákona povinni ukončit pracovní neschopnost, aniž bychom pacienta kontaktovali !

Povinnosti pacienta

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:
 1. Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup.
 2. Řídit se vnitřním řádem poskytovatele.
 3. Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
 4. Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 5. Je povinen chovat se dle zásad občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům a zdravotnickým pracovníkům. Je povinen respektovat pokyny zdravotnických pracovníků. Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby. Nerespektování zásad občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
 6. Jednání pacienta nemůže působit úmyslné zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytování zdravotnické služby pacientovi či jiným pacientům.
 7. Registrovaný pacient je povinen do 14 dnů oznámit svému dosavadnímu registrujícímu lékaři každou změnu telefonního či emailového kontaktu, zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.
Zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že:
 • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření)
 • nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup
 • neřídí se vnitřním provozním řádem zdravotnického zařízení
 • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb
 • v souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory (Etický kodex České lékařské komory) “Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem”.
Věřte, že naším cílem je poskytovat Vám kvalitní a efektivní lékařskou pomoc. Snažíme se o Vás starat tak, jak bychom si přáli, aby bylo postaráno v případě potřeby o nás. Buďte prosím ohleduplní k ostatním pacientům a snažte se respektovat uvedená opatření. Záleží totiž především na Vás, jak budou fungovat.
MUDr. Jan Škoda, MUDr. Kateřina Procházková, MUDr. Kristýna Vítková
Atestovaní lékaři v oboru všeobecné praktické lékařství

Jitka Salcmanová
diplomovaná zdravotní sestra

Tel.: 605 417 459
E-mail: praktiksvermov@email.cz

JANSKO všeobecné praktické lékařství s.r.o.
Palackého 83
Kladno
272 09

Sídlíme v budově zdravotného střediska Švermov
v 1. patře.

IČO: 28467990